بیستم***

ژانویه 18, 2010

همه‌ی ترسم از آن است که تو روزی دنیا را نجات دهی، ایکبیری.

بیست و هشتم دی هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌وهشت

Advertisements