نوزدهم*****

دسامبر 30, 2009

من در تنهایی فرمانروای قلمرویی هستم که در جمع وجود خارجی ندارد.

نهم دی هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌وهشت

Advertisements