پانزدهم***

نوامبر 30, 2008

هی می‌گفت زندگی خوابی بیش نیست. ولی من هی جوابش رو نمی‌دادم که اگر تو بیداری را درک نکرده بودی نمی‌فهمیدی خواب کدام است

دهم آذر هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت

Advertisements