پانزدهم***

نوامبر 30, 2008

هی می‌گفت زندگی خوابی بیش نیست. ولی من هی جوابش رو نمی‌دادم که اگر تو بیداری را درک نکرده بودی نمی‌فهمیدی خواب کدام است

دهم آذر هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت