چهاردهم*

اکتبر 30, 2008

اینقدر به داروین فحش داد تا یه روز دستش رو گرفتم بردم سر میدون و پسرک 7 ساله‌ای رو نشونش دادم که گدایی می‌کرد در حالی که کتاب‌های کلاس سوم ابتدایی رو گذاشته بود جلوش و ظاهرا مشق‌هاشو می‌نوشت

نهم آبان هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت

Advertisements

سیزدهم*

اکتبر 17, 2008

دیگر، اظهار نظر کردن در دانشگاه هم برایش سخت شده بود. او از قشر بقیه نبود. وآی بر جامعه‌ای که مرفه بی‌درد بودن در آن ننگ است

بیست‌و‌ششم مهرماه هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت